جدیدترین ها

آلبالو پیاله ای تشریفاتی

آلبالو فرآوری شده پیاله ای تشریفاتی ترش طعم در بسته بندی درب دار تهیه شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی و نشان سیب سلامت هر کارتن شامل 24 عدد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

زغال اخته پیاله ای تشریفاتی

زغال اخته فرآوری شده پیاله ای تشریفاتی ترش طعم در بسته بندی درب دار تهیه شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی و نشان سیب سلامت هر کارتن شامل 24 عدد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

آلوچه سانتریزه پیاله ای تشریفاتی

آلوچه سانتریزه فرآوری شده پیاله ای تشریفاتی ترش طعم در بسته بندی درب دار تهیه شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی و نشان سیب سلامت هر کارتن شامل 24 عدد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

آلوچه جنگلی پیاله ای تشریفاتی

آلوچه جنگلی فرآوری شده پیاله ای تشریفاتی ترش طعم در بسته بندی درب دار تهیه شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی و نشان سیب سلامت هر کارتن شامل 24 عدد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

برگه زردآلو پیاله ای تشریفاتی ترش طعم

برگه زردآلو فرآوری شده پیاله ای تشریفاتی ترش طعم در بسته بندی درب دار تهیه شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی و نشان سیب سلامت تعداد در کارتن 24 عدد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لواشک ظرفی مخلوط با کنسانتره آلبالو

لواشک مخلوط با کنسانتره آلبالو ترش طعم راناس در بسته بندی ظرفی کریستالی سیل وکیوم تهیه شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی و نشان سیب سلامت
فوری
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لواشک رولی هفت میوه

لواشک رولی هفت میوه تولید شده از میوه های انار، آلبالو، زرد آلو، سیب، آلو، زغال اخته و زرشک تازه بدون مواد افزودنی می باشد و دارای سیب سلامت می باشد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لواشک تخت هفت میوه ترش طعم

لواشک تخت هفت میوه تولید شده از میوه های انار، آلبالو، زرد آلو، سیب، آلو، زغال اخته و زرشک تازه بدون مواد افزودنی می باشد و دارای سیب سلامت می باشد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

آلوچه جنگلی لیوانی

آلوچه لیوانی فرآوری شده
هر کارتون شامل 2 بسته 12 عددی می باشد
فوری
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ترشک زغال اخته

ترشک زغال اخته فرآوری شده ترش طعم راناس در بسته بندی ظرفی کریستالی سیل وکیوم تهیه شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی و نشان سیب سلامت
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ترشک برگه زردآلو ظرفی

ترشک برگه زردآلو فرآوری شده ترش طعم راناس در بسته بندی ظرفی کریستالی سیل وکیوم تهیه شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی و نشان سیب سلامت
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ترشک ظرفی آلوچه سانتریزه

ترشک آلوچه سانتریزه فرآوری شده ترش طعم راناس در بسته بندی ظرفی کریستالی سیل وکیوم تهیه شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی و نشان سیب سلامت
فوری
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ترشک ظرفی آلوچه جنگلی

ترشک آلوچه جنگلی فرآوری شده ترش طعم راناس در بسته بندی ظرفی کریستالی سیل وکیوم تهیه شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی و نشان سیب سلامت
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ترشک آلبالو ظرفی

ترشک ظرفی آلبالو فرآوری شده ترش طعم راناس در بسته بندی ظرفی کریستالی سیل وکیوم تهیه شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی و نشان سیب سلامت
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

زغال اخته فرآوری شده استندی

زغال اخته فرآوری شده ترش و خوش مزه، بهداشتی در بسته بندی سلفونی تهیه شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی و نشان سیب سلامت
فوری
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

زردآلو فرآوری شده استندی

زردآلو فرآوری شده ترش و خوش مزه، بهداشتی در بسته بندی سلفونی تهیه شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی و نشان سیب سلامت
فوری
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

آلوچه سانتریزه فرآوری شده استندی

آلوچه سانتریزه فرآوری شده، بهداشتی در بسته بندی سلفونی تهیه شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی و نشان سیب سلامت
فوری
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

آلوچه جنگلی فرآوری شده استندی

آلوچه جنگلی فرآوری شده ترش و خوش مزه، بهداشتی در بسته بندی سلفونی تهیه شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی و نشان سیب سلامت
فوری
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

آلبالو فرآوری شده استندی

آلبالو فرآوری شده ترش و خوش مزه، بهداشتی در بسته بندی سلفونی تهیه شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی و نشان سیب سلامت
فوری
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لواشک پذیرایی

لواشک پذیرایی هفت میوه مخلوط ترش طعم راناس تولید شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی
فوری
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید